ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ್ನು 8 ಜಿಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು.. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

FILE PHOTO

ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ್ನು 8 ಜಿಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು.. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

ಜಾಹೀರಾತು

ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇರಲಿವೆ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 25 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಸಂಗಬೆಟ್ಟು, ಸರಪಾಡಿ, ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು, ಗೋಳ್ತಮಜಲು, ಮಾಣಿ, ಕೊಳ್ನಾಡು, ಪುಣಚ, ಪುದು ಇವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು.

ಜಾಹೀರಾತು
 1. ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ: ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು, ಪಂಜಿಕಲ್ಲು, ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ.
 2. ಸರಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು, ನಾವುರು, ಕಾವಳಮುಡೂರು ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ.
 3. ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ: ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮುಂಜೆ, ಅಮ್ಟಾಡಿ, ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು, ಸಜಿಪಮೂಡ ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ.
 4. ಗೋಳ್ತಮಜಲು ಕ್ಷೇತ್ರ: ಇದರಲ್ಲಿ ನರಿಕೊಂಬು, ಗೋಳ್ತಮಜಲು, ಬಾಳ್ತಿಲ ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ.
 5. ಮಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಣಿ, ವೀರಕಂಭ, ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು, ಕೆದಿಲ ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ.
 6. ಕೊಳ್ನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ: ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ನಾಡು, ಕನ್ಯಾನ, ಮಂಚಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
 7. ಪುಣಚ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅಳಿಕೆ, ಪುಣಚ ವಿಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ತಾಪಂಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ.
 8. ಪುದು ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪುದು ಮತ್ತು ತುಂಬೆ ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 25 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಯಾವುವು, ಯಾವ ಗ್ರಾಪಂಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿರಿ..

 1. ಸಂಗಬೆಟ್ಟು: ಸಂಗಬೆಟ್ಟು (ಗ್ರಾಪಂ) ಕರ್ಪೆ, ರಾಯಿ (ಗ್ರಾಪಂ), ಕೊಯಿಲ, ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ (ಗ್ರಾಪಂ), ಎಲಿಯನಡುಗೋಡು.ಗ್ರಾಮ.
 2. ಪಂಜಿಕಲ್ಲು: ಪಂಜಿಕಲ್ಲು (ಗ್ರಾಪಂ), ಮೂಡನಡುಗೋಡು, ಬುಡೋಳಿ, ಅರಳ (ಗ್ರಾಪಂ).
 3. ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು: ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು, ಚೆನ್ನೈತೋಡಿ (ಗ್ರಾಪಂ), ಕುಡಂಬೆಟ್ಟು, ಪಿಲಿಮೊಗರು, ಇರ್ವತ್ತೂರು (ಗ್ರಾಪಂ), ಮೂಡಪಡುಕೋಡಿ, ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು (ಗ್ರಾಪಂ)
 4. ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು: ಬಡಗಕಜೆಕಾರು (ಗ್ರಾಪಂ), ತೆಂಕಕಜೆಕಾರು, ಉಳಿ, ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು (ಗ್ರಾಪಂ).
 5. ನಾವೂರು: ದೇವಸ್ಯಮುಡೂರು, ಸರಪಾಡಿ (ಗ್ರಾಪಂ), ನಾವೂರು (ಗ್ರಾಪಂ), ದೇವಸ್ಯಪಡೂರು.
 6. ಕಾವಳಮುಡೂರು: ಕಾವಳಮುಡೂರು (ಗ್ರಾಪಂ), ಕಾವಳಪಡೂರು (ಗ್ರಾಪಂ), ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ.
 7. ಅಮ್ಮುಂಜೆ: ಅಮ್ಮುಂಜೆ (ಗ್ರಾಪಂ), ಕರಿಯಂಗಳ (ಗ್ರಾಪಂ), ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು (ಗ್ರಾಪಂ), ತೆಂಕಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ.
 8. ಅಮ್ಟಾಡಿ: ಕಳ್ಳಿಗೆ (ಗ್ರಾಪಂ), ಅಮ್ಟಾಡಿ (ಗ್ರಾಪಂ), ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮ
 9. ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು: ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು (ಗ್ರಾಪಂ)
 10. ಸಜಿಪಮೂಡ: ಸಜಿಪಮೂಡ ಗ್ರಾಪಂ
 11. ನರಿಕೊಂಬು: ನರಿಕೊಂಬು (ಗ್ರಾಪಂ), ಶಂಭೂರು.
 12. ಗೋಳ್ತಮಜಲು: ಗೋಳ್ತಮಜಲು (ಗ್ರಾಪಂ), ಅಮ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ
 13. ಬಾಳ್ತಿಲ: ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ (ಗ್ರಾಪಂ), ಬರಿಮಾರು (ಗ್ರಾಪಂ), ಬಾಳ್ತಿಲ (ಗ್ರಾಪಂ)
 14. ಮಾಣಿ: ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಪಂ, ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಪಂ, ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಪಂ
 15. ವೀರಕಂಭ: ವೀರಕಂಭ ಗ್ರಾಪಂ, ಅನಂತಾಡಿ ಗ್ರಾಪಂ
 16. ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು: ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಪಂ, ಬೊಳಂತೂರು ಗ್ರಾಪಂ
 17. ಕೆದಿಲ: ಕೆದಿಲ ಗ್ರಾಪಂ, ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಪಂ,  ಬಿಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಪಂ
 18. ಕೊಳ್ನಾಡು: ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ.
 19. ಕನ್ಯಾನ: ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಪಂ, ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಪಂ
 20. ಮಂಚಿ: ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಪಂ, ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಪಂ.
 21. ಪುಣಚ: ಕೇಪು ಗ್ರಾಪಂ ಮತ್ತು ಪುಣಚ ಗ್ರಾಪಂ.
 22. ಅಳಿಕೆ: ಪೆರುವಾಯಿ ಗ್ರಾಪಂ, ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಪಂ ಮತ್ತು ಅಳಿಕೆ ಗ್ರಾಪಂ
 23. ವಿಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು: ವಿಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು, ಇಡ್ಕಿದು ಗ್ರಾಪಂಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಳ ಗ್ರಾಮ
 24. ಪುದು: ಪುದು ಗ್ರಾಪಂ
 25. ತುಂಬೆ: ಮೇರಮಜಲು ಗ್ರಾಪಂ, ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಪಂ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ನಣ್ ಗ್ರಾಮ

ಜಾಹೀರಾತು
ಜಾಹೀರಾತು
ಬಂಟ್ವಾಳ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಂ , ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಲಿಂಕ್ ಚಂದದಾರರಾಗಬೇಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ

About the Author

Bantwal News
2016ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊದಲ ವೆಬ್ ಪತ್ರಿಕೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗಳು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಎಂಟನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ www.bantwalnews.comಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವೂ ಬೇಕು. ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವುದಿದ್ದರೆ 9448548127 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.  ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬ್ರ ಹೀಗಿದೆ. For Online Transaction: Account Name:  Harish M G, Bank: Karnataka bank  Account No: 0712500100982501  IFSC Code: KARB0000071  ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ, Gpay: 9448548127 - ಹರೀಶ ಮಾಂಬಾಡಿ, ಸಂಪಾದಕ

Be the first to comment on "ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ್ನು 8 ಜಿಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು.. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


www.bantwalnews.com ಬಂಟ್ವಾಳನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಲೇಖನಗಳು ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರೆದವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ. ಅವು ಬಂಟ್ವಾಳನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಈ ಲೇಖನಗಳು ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಂಟ್ವಾಳನ್ಯೂಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಬಳಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಬಂಟ್ವಾಳನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಲೇಖನ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ, ಮಾನಹಾನಿಕರ, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ , ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಮುದಾಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂಥ ಲೇಖನಗಳು, ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ, bantwalnews@gmail.com

*