ಸಂಗೀತ

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

ಕಾಯರ್ ಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಬಾಯಾರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಯುಪಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್‍ಭ ಪೂರ್ಣಶ್ರೀ ಕಾಞಂಗಾಡ್ ಟಿ.ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಇವರಿಂದ  ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ನೆರವೇರಿತು. ಪಕ್ಕವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ…