ನನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛನಗರ ಯೋಜನೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ