ವಿಶೇಷ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ -ಅಂಕಣ 8: ನಾನೂ ಒಂದು ‘ಸಾಕ್ಷಿಯ ಭೂತ’ವಾಗಿದ್ದೆ

Bantwal News ಜಾಹೀರಾತು ಎಷ್ಟೇ ದುರ್ಬಲವಾದ ಪತ್ರಿಕೆಯಾದರೂ “ವಿಶೇಷ” ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.“ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ” ಸುದ್ದಿಯೂ ಓದುಗರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಭಾವ-ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ “ಹಿಡಿತ”ವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ … Continue reading ವಿಶೇಷ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ -ಅಂಕಣ 8: ನಾನೂ ಒಂದು ‘ಸಾಕ್ಷಿಯ ಭೂತ’ವಾಗಿದ್ದೆ