ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು

ಬಿ.ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂಕಣ: ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಗರೋಡಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರ ಆರಾಧನಾ ಗರೊಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು ಸಾಯುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗರೋಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಗಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ … Continue reading ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು